Czym jest standard WCAG 2.1?

Czym jest standard WCAG 2.1?

Rzeczywistość wirtualna stanowi jeden z istotnych elementów naszego życia. Dlatego powinna być na równi dostępna dla wszystkich użytkowników – również osób z różnymi formami niepełnosprawności.

Kwestię tę reguluje specjalny standard – WCAG, który zbiera wszystkie kwestie, związane wyrównywaniem szans i walką z wykluczeniem w Internecie.

Standard WCAG – co to takiego?

Standard WCAG (z ang. Web Content Accessibility Guidelines) to zbiór dokumentów prawnych, które zawierają wytyczne odnośnie dostępności serwisów internetowych, prowadzonych przez instytucje publiczne.

Strony www muszą być bowiem budowane tak, aby gwarantować dostępność również dla osób ze specjalnymi potrzebami – niewidzących i niedowidzących, niesłyszących lub mających problemy z koordynacją.

Standardy dostępności są tworzone przez Konsorcjum WWW (World Wide Web Consortium, w skrócie W3C), które w ramach inicjatywy na Rzecz Dostępności w Sieci przygotowuje kolejne wersje wskazówek, jak dostosowywać zmieniającą się przestrzeń wirtualną do potrzeb wszystkich użytkowników.

Obecnie obowiązującym standardem jest WCAG 2.1, który zastąpił w 2019 roku WCAG 2.0.

Akty prawne – przepisy wprowadzające standard WCAG 2.1

W naszym kraju nowy standard WCAG 2.1 wprowadziła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zmiany wcześniej obowiązujących przepisów (rozporządzenie KRI) wynikały z konieczności dostosowania się do prawa unijnego. Podstawą do takiego działania jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/2102 z dnia 26 października 2016 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dyrektywa wprowadza obowiązek zgodności z wytycznymi WCAG 2.1. AA. W dokumencie znalazły się szczegółowe informacje o tym, na czym polega zasada dostępności oraz jakie zmiany należy wdrożyć na stronach instytucji publicznych, aby mogły z nich swobodnie korzystać osoby ze specjalnymi potrzebami.

Ustawa porządkuje wszystkie wymagania oraz określa instytucje monitorujące poprawność wprowadzanych zmian (Ministerstwo Cyfryzacji). Pojawiają się w niej również informacje o procedurach w razie nieprzestrzegania i notorycznego łamania zasady dostępności.

Kto musi spełniać standard WCAG?

W ustawie wymienia się szereg podmiotów, które są zobowiązane do zapewnienia dostępności swoich stron internetowych.

Wśród instytucji objętych takim obowiązkiem znajdują się:

  • organizacje sektora finansów publicznych,
  • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
  • osoby prawne utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym,
  • organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność publiczną.

Warto wspomnieć, że przepisy nie nakładają obowiązku posiadania strony internetowej lub tworzenia aplikacji mobilnej. Określają wyłącznie zasady postępowania dla podmiotów, które już taką witrynę posiadają lub zamierzają ją stworzyć.

Podstawowe wytyczne WCAG 2.1 dla podmiotów publicznych

Najnowszy standard WCAG 2.1 skupia się na potrzebach trzech grup użytkowników stron internetowych. Zaliczają się do nich osoby słabowidzące, osoby z problemami poznawczymi oraz użytkownicy aplikacji mobilnych.

Standard określa zasady tworzenia i optymalizacji stron internetowych, podzielone na czytelne kategorie. Każda z nich wymienia szereg kryteriów, dzięki którym tworzy się strony spełniające restrykcyjne normy (jak choćby czytelność i klarowność tekstu, zastosowanie odpowiednich czcionek, audiodeskrypcja itp.). Jakość i poziom ich wdrożenia (kryteria A, AA, AAA) ocenia się poprzez audyty, którymi zajmuje się nasza firma.

Dzięki spełnianiu norm dostępności strona staje się w pełni funkcjonalna dla osób niepełnosprawnych lub mających szczególne potrzeby, a Internet zaczyna być przestrzenią rzeczywiście przyjazną dla wszystkich użytkowników.